[sape]

Настольная игра: Разбойники (Loupeznici)

5 солдат пытаются поймать всех разбойников. Эти разбойники угрожают всей стране. Каждый разбойник имеет разную силу, и каждая дуэль отличается.

Скачать и распечатать настольную игру Разбойники:


Скачать и распечатать игру.

Содержание коробки:
1 игровое поле
31 меньшая часть
5 больших частей
31 карта разбойников
5 карт солдат
1 кубик
Инструкции CZ и SK.

Правила настольной игры Разбойники:

Скачать и распечатать полные правила настольной игры Разбойники можно – здесь.

Правила игры на русском языке:

Игровые аксессуары: 32 хальмовых фигур меньшего размера (красный)

5 хальмовых фигур больших разноцветных 32 карточек разбойников 5 карточек жандармов

Эта социальная игра переносит нас до тех пор экипажей и кареты, когда еще necestovalo так надежно, как сегодня, и когда в лесах и в руинах старых замков ukrývaly шайки бандитов, которые přepadaly пассажиров и loupily их имущество. Безопасность в стране střežila tehdá královsko-императорская полиция, называемая žandar-mové, которая организовала походы на эти loupežné шайки и старалась разрядить, как Правило, тот, кому удалось обезвредить ” самым-тем большее количество бандитов, когда-то вручили. В нашей игре грабители из замка в свои приюты сбежали с вечера, ожидая богатого грабителя. Однако они не рассчитывали на то, что небольшой незаметный домик, стоящий на другой стороне руин замка, занял жандармы, которым поручено поймать всех грабителей и лишить округа опасности. Однако грабители были значительно превосходили, и жандармы, которым было всего 5, не смогли поймать всех сразу. Поэтому им пришлось совершить несколько походов.

Правила:

1. Мы помещаем 32 красных халмика на красные поля, которые одновременно являются убежищами грабителей.

2. 5 карточек с картинками жандармов и отмеченными цифрами разбираются игроками по количеству участников, и игра начинается с игрока. который имеет в .руки карточки номер один. К каждой карточке с изображением жандармы относится 1 большая цветная халмика. как-то:

К карточке № 1-halmička зеленый, к карточке № 2 – hal-

Мика синяя, к карточке № 3-желтая, к карточке № 4. – халмика фиолетовая и к карточке № 5-халмика черная.

3. Игроки постепенно они развертывают свои halmičky по номерам фотографий žandarmů на старт № 1 и продвигаются по игровой дорожке на столько кадров, на сколько хорошо они в мусор выбросить. Получает, если игрок при своем ходе на красный флажок, который занят loupežníkem, удаляет этого произведения с планом игры и берет себе из стопки (32) одну карту.

4. Путь žandarmů, однако, не легкие и в погоне за разбойников они часто перед препятствием, которое заставляет их далеко отступить, чтобы они могли снова пойти вперед. Таким образом, если он получает игрок своей пешкой на синие точки (лиса, медведь, змея), необходимо вернуться на исходное поле на strážnici нормальном noctimem после помета кости и на 1 раунд, выбывает из игры. Но даже на обратном пути он может поймать оставшихся грабителей.

5. Если игрок попадает в черную точку, это означает, что он заблудился и должен пройти черную тропу, чтобы найти правильный путь. Это поможет ему 2 или 2 раза № 1 на бросившемся Кубе.

6. Сталкиваются-если игрок во время своего пути к цели на общем поле с spoluhráčovou пешкой, продвигается на одно поле вперед, чтобы вторая фигурка может занять ее место. Если он обнаруживает грабителя во время этой процедуры, он берет его.

7. Первый раунд, или если поход, заканчивается-как только все игроки снова на страже. Суммой pochytaných бандитов узнает, сколько их еще на земле и взять с экспедиция вторая и еще до schytání всех бандитов.

Награжден-победитель-это игрок. он сумел поймать большинство грабителей, которые обнаруживаются путем разгрузки карточек каждого игрока.

Правила игры на чешском языке:

Herní příslušenství: 32 halmových figurek menších (červených)

5 halmových figurek větších různobarevných 32 kartiček loupežníků 5 kartiček žandarmů

Tato společenská hra přenáší nás do doby dostavníků a kočáru, kdy se ještě necestovalo tak bezpečně jako dnes a kdy se v lesích a ve zříceninách starých hradů ukrývaly tlupy loupežníků, které přepadaly cestující a loupily jejich majetky. Bezpečnost v zemi střežila tehdá královsko-císařská policie, zvaná žandar-mové, která pořádala výpravy na tyto loupežné tlupy a snažila se je zneškodnit Obvykle ten, jemuž se podařilo zneškodnit nej-větší počet loupežníků, býval vyznamenán. V naší hře vyplížili se z večera loupežníci z hradu do svých úkrytů a očekávali bohatý lup. Nepočítali však s tím, že malý nenápadný domek, stojící na druhé straně zříceniny hradu, je obsazen žandarmy, kteří mají za úkol všechny loupežníky pochytat a kraj zbavit nebezpečí. Loupežníků však byla značná přesila a žandarmům, kterých bylo pouze 5, se nepodařilo všechny najednou pochytat. Musili proto udělat několik výprav.

Pravidla:

1. 32 červených halmiček rozestavíme na červená políčka, která jsou současně úkryty loupežníků.

2. 5 kartiček s obrázky žandarmů a označených čísly rozeberou si hráči podle počtu účastníků a hru zahajuje hráč. který má v .ruce kartičku č. 1. Ke každé kartičce s obrázkem žandarma náleží 1 větší barevná halmička. a to:

Ke kartičce č. 1 — halmička zelená, ke kartičce č. 2 – hal-

mička modrá, ke kartičce č. 3 – halmička žlutá, ke kartičce č. 4. – halmička fialová a ke kartičce č. 5 – halmička černá.

3. Hráči nasazují postupně své halmičky podle čísel obrázků žandarmů na start č. 1 a postupují po herní dráze o tolik políček, kolik ok docílí při vrhu kostkou. Dostane-li se hráč při svém postupu na červené políčko, které je obsazeno loupežníkem, odstraňuje tuto figurku z herního plánu a bere si z hromádky (32) jednu kartu.

4. Cesta žandarmů není však lehká a při své honbě za loupežníky se dostanou často před překážku, která je nutí daleko ustoupit, aby mohli opět vyrazit vpřed. Proto dostane-li se hráč se svojí figurkou na modré body (liška, medvěd, had), musi se vrátit na výchozí pole na strážnici normálním noctimem po vrhu kostky a je na 1 kolo vyřazen ze hry. I při své zpáteční cestě však může pochytat zbylé loupežníky.

5. Narazí-li hráč na černý bod znamená to, že zabloudil a musí se prodírat černou stezkou, aby našel správnou cestu. К tomu mu dopomůže č. 2 nebo dvakrát č. 1 na vržené kostce.

6. Srazí-li se hráč při své cestě к cíli na společném políčku se spoluhráčovou figurkou, postupuje o jedno pole vpřed, aby druhá figurka mohla zaujmout její místo. Objeví-li při tomto postupu loupežníka, vezme jej.

7. První kolo, nebo-li výprava, končí — jakmile všichni hráči jsou opět na strážnici. Součtem pochytaných loupežníků zjistí, kolik je jich ještě v terénu a podnikne se výprava druhá a další až do schytání všech loupežníků.

Vyznamenán – vítězem – je hráč. kterému se podařilo pochytat nejvíce loupežníků, což se zjistí vyložením kartiček každého z hráčů.

Приятных Вам выходных!

Добавить комментарий